Wybierz język:
Wersja polska PL Wersja angielska EN page::main.alt.de DE
Instagram.com
Youtube.com
Tiktok.com
B.
Booking.com
Airbnb.com
Alohacamp.com
Mapa google
Google Maps

Regulamin

Treść regulaminu Agroturystyki Wena:

1. Regulamin obiektu

 • Przyjazd gości po godzinie 15.
 • Wyjazd gości, a w szczególności opuszczenie apartamentów do godz. 11.00.
 • Wszelkie zmiany godziny przyjazdu i wyjazdu należy wczesniej uzgodnić.
 • Pobyt zwierząt (małych i nieagresywnych) jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • W przypadkach zaniku zasięgu telefonicznego prosimy o kontakt za pomocą SMSów.
 • W przypadku zmiany terminu pobytu na dłużej niż miesiąc przed planowanym rozpoczęciem wpłacona zaliczka zostaje przyjęta na poczet nowego terminu.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu lub zmiany terminu w okresie krótszym niż miesiąc od planowego terminu zaliczka przepada.
 • Uprzejmie prosimy o pozostawianie apartamentów w stanie nie gorszym niż zostały one wynajęte.

2. Warunki ogólne

 • Strona internetowa agroturystykawena.pl, zwana dalej Agroturystyką umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu. Agroturystyka jest prowadzona przez: DWG Design Krzysztof Kościukiewicz, ul. Mikołaja Reja 87/4a, 50-343 Wrocław posługujący się nr NIP 501-004-95-36
 • Informacje o pobycie podane na stronach internetowych Agroturystyki, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Informacja o cenie podawana na stronie Agroturystyki ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia.

3. Zasady korzystania ze strony Agroturystyki

 • Zamówienia można składać wypełniając formularz zamówieniowy po uprzednim wybraniu terminów i ilości pokoi. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Agroturystykę na stronie internetowej. Kupujący jest zobowiązany do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą brane pod uwagę.
 • W trakcie składania Zamówienia przez formularz na stronie Agroturystyki, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru parametrów pobytu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie zamówienia.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej ostateczne potwierdzenie dostępności towaru oraz wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Agroturystyka zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 • Agroturystyka zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • Czas realizacji zamówienia jest natychmiastowy
 • Agroturystyka zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych konfiguracji pobytów znajdujących się na stronach Agroturysytki.
 • Ceny pobytów znajdujących się na stronie Agroturystyki są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Każdorazowo transakcja zakończona jest wystawieniem faktury VAT, która dołączana jest do e-mail'a lub przekazywana klientowi w dniu przyjazdu.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Agroturystyka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Agroturystyka w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

4. Wysyłka i zapłata

 • Zakupiony pobyt klient realizuje w wybranym i opłaconym terminie. Fizycznie nie są realizowane wysyłki. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji pobytu w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 • Sposób zapłaty wybierany jest przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto Agroturystyki.
 • Płatności za zakupione towary można dokonać przelewem elektronicznym za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych (Tpay)
 • Dla zapewnienia najlepszej obsługi i bezpieczeństwa, płatność dokonana kartą kredytową jest autoryzowana w ciągu 24 godzin, co może nieznacznie przedłużyć realizację transakcji.
 • Maksymalna kwota płatności kartą kredytową wynosi 15 000 zł. W przypadku zakupów o wyższej wartości, prosimy o wcześniejszy kontakt.

4. Gwarancje i reklamacje

 • Niniejszy punkt określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Agroturystyki
 • Towary i usługi oferowane na stronie Agroturystyki nie podlegają gwarancji ani reklamacji z uwagi na ich charakter
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności usług oferowanych przez Agroturystykę zgodnie z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania Kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru jako niezgodnego z umową. Kupujący może zgłosić fakt niezgodności usługi z umową pisemnie na adres Agroturystyki, drogą elektroniczną na adres e-mailowy kontakt@agroturystykawena.pl
 • W przypadku zgłoszenia reklamacji do Agroturystyki, Agroturystyka odpowie na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w takiej samej formie w jakiej reklamacja została zgłoszona.

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 • Kupującemu nie przysłyguje prawo odstąpienia od umowy

5. Dane osobowe i polityka prywatności

 • W czasie korzystania ze strony Agroturystyki wymagane jest podanie swoich danych osobowych:
  • W przypadku rozpoczynania subskrypcji newslettera konieczne jest podanie tylko adresu e-mail,
  • Pełne dane teleadresowe są konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) na stronie Agroturystyki oraz podczas składania zamówienia.
 • Klient podając swoje dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach realizacji zamówienia przez właściciela Agroturystyki – DWG Design Krzysztof Kościukiewicz, ul. Mikołaja Reja 87/4a, 50-343 Wrocław posługujący się nr NIP 501-004-95-36 (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))
 • Dane mogą zostać przekazane naszym przedstawicielom handlowym, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji.
 • Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożność dokonania czynności, których dotyczyły.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży, i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
 • Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Wystarczy skontaktować się z DWG Design Krzysztof Kościukiewicz, ul. Mikołaja Reja 87/4a, 50-343 Wrocław posługujący się nr NIP 501-004-95-36 w sprawie ochrony danych pod adresem: kontakt@agroturystykawena.pl

6. Postanowienia końcowe

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Agroturystyką a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Agroturystyka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Klient dokonując zakupów w Agroturystyce, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacji. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest również w formacje pdf wraz z datą, od której obowiązuje. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających z Agroturystyki.
Jesteś zainteresowany?
Zarezerwuj swój pobyt.
Wolne terminy